Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU POJAZDU w CLEVER4RENT S.A.  2018.10.01

§1.

Niniejsze ogólne warunki umowy najmu pojazdu (dalej: „OWUN”) określają prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemcy oraz stanowią integralną część zawartej umowy najmu pojazdu (dalej: „Umowa”).

§2.

Wynajmujący oddaje Najemcy pojazd, szczegółowo określony w Umowie (dalej: „Pojazd”), do używania przez czas oznaczony w Umowie, a Najemca rzecz tę przejmuje i płaci Wynajmującemu umówiony czynsz i inne Opłaty, określone w Umowie (dalej: „Czynsz”).

§3.

W przypadku, gdy po stronie Najemcy występuje więcej niż jedna osoba, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z Umowy.

§4.

Rezerwacji Pojazdu można dokonywać drogą elektroniczną. Rezerwacja oznacza wpisanie osoby jej dokonującej na listę zainteresowanych zawarciem Umowy i nie uprawnia osoby dokonującej rezerwacji do żądania zawarcia Umowy.

§5.

Akceptacja rezerwacji nastąpi w takiej samej formie, w jakiej dokonana została rezerwacja. Akceptacja rezerwacji nie stanowi zawarcia Umowy i nie uprawnia osoby dokonującej rezerwacji do kierowania roszczeń z tego tytułu do Wynajmującego.

§6.

Warunkiem zawarcia Umowy jest:

a) wniesienie przez Najemcę kaucji rezerwacyjnej zgodnie z umową oraz czynszu. Wskazane należy uiścić na konto lub w kasie Wynajmującego, w wskazanym terminie. Datą zapłaty jest data wpływu środków do Wynajmującego,

b) przekazanie kserokopii oraz okazanie oryginałów dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem, w tym prawa jazdy kat. B. ważne co najmniej od 1 roku,

c) w przypadku, gdy Najemcą jest przedsiębiorcą – aktualny wpis do odpowiedniego rejestru.

d) w przypadku, gdy Najemca nie jest jednocześnie kierowcą– złożenie pisemnego oświadczenia wskazującego osoby, które będą kierowcami Pojazdu oraz przedłożenie dokumentów kierowców wskazane w ust. b) niniejszego paragrafu.

§7.

Odstąpienie przez Najemcę od zawarcia Umowy, po spełnieniu warunków określonych w §6, powoduje powstanie po stronie Wynajmującego uprawnienia do zatrzymania wpłaconej kaucji rezerwacyjnej.

§8.1.

Umowa zawarta zostanie w dniu oraz na warunkach określonych w rezerwacji po spełnieniu warunków określonych w §6. W umowie wskazany zostanie dokładny okres korzystania z Pojazdu oraz wysokość Czynszu.

§8.2.

Do dnia zawarcia Umowy Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z Umowy, a w szczególności z tytułu: a) utraty, w tym również kradzieży, Pojazdu, b) zniszczenia Pojazdu, c) zgubienie kluczyków lub pilota, zgubienie dowodu rejestracyjnego, itp. d) uszkodzenia wnętrza Pojazdu, w tym także znacznego zabrudzenia.

§9.

Przy zawarciu Umowy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest zmiana warunków Umowy określonych w rezerwacji, na pisemny wniosek Najemcy. Przedstawienie wniosku nie jest równoznaczne z dokonaniem zmiany. Wynajmujący zobowiązuje się do rzetelnej oceny możliwości dokonania zmian.

§10.

Wynajmującemu służy prawo do odstąpienia od Umowy do dnia wydania Pojazdu. W takim przypadku Wynajmujący zwróci Najemcy w terminie 3 dni roboczych wszystkie wpłacone przez niego kwoty, co w całości wyczerpuje wzajemne roszczenia.

§11.1.

Wydanie Pojazdu nastąpi w siedzibie Wynajmującego. Warunkiem wydania Pojazdu jest podpisanie Umowy i aktu wydania Pojazdu, wpłata kaucji, zgodnie z §8.2 i zapłata całości Czynszu.

§11.2.

Wynajmujący wyda Najemcy Pojazd sprawny technicznie, bez wad i uszkodzeń, wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do korzystania z niego i kompletem kluczyków oraz z pełnym bakiem paliwa.

 

§11.3.

Najemca nie może odmówić odbioru wydawanego mu przez Wynajmującego Pojazdu z powodu stwierdzonych usterek, które w żaden sposób nie mają wpływu na możliwość normalnego jego używania.

§12.

W przypadku niespełnienia przez Najemcę warunków wskazanych w §11.1. Wynajmującemu służy prawo odstąpienia od Umowy z winy Najemcy, zatrzymania wpłaconego czynszu i domagania się odszkodowania.

§.13.

W przypadku braku możliwości technicznych wydania zarezerwowanego Pojazdu Wynajmujący zastrzega sobie prawo dostarczenia innego samochodu w tej samej klasie i grupie cenowej czynszu.

§14.

W przypadku zwłoki w wydaniu Pojazdu przez Wynajmującego, zobowiązany on będzie do zwrotu Najemcy proporcjonalnej części Czynszu.

§15.1.

Kierowcą Pojazdu może być jedynie Najemca.

 §15.2.

Kierowcą może być też inna osoba niż Najemca, pod warunkiem, że Najemca przy zawarciu Umowy złożył pisemne oświadczenie wskazujące osobę, która będzie drugim kierowcą i przedłoży dokumenty, zgodnie z §6. ust. b). W trakcie prowadzenia Pojazdu przez drugiego kierowcę, Najemca musi znajdować się w Pojeździe, chyba że jest to niemożliwe na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

§15.3.

Zapisy dotyczące Najemcy zawarte w OWUN wiążą także drugiego kierowcę, który zobowiązany jest do przestrzegania OWUN.

§15.4.

Najemca ponosi osobistą odpowiedzialność za działania drugiego kierowcy niezgodne z Umową.

§15.5.

Drugi kierowca ponosi solidarną odpowiedzialność z Najemcą za zobowiązania wynikające z Umowy.

§16.

Najemca zobowiązuje się do:

a) przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego. Najemca nie może podnosić zarzutów z tytułu nieznajomości tych przepisów,

b) użytkowania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) niekierowania Pojazdu pod wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości,

d) niebrania udziału Pojazdem w zawodach, zlotach samochodowych,

e) nieużywania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych,

f) nie przewożenia samochodem materiałów żrących, niebezpiecznych, brudzących lub innych mogących powodować zniszczenie lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów wyposażenia Pojazdu,

g) pozostawienia podczas postoju Pojazdu zawsze zamkniętego i na parkingach strzeżonych, bądź też pilnowania Pojazdu osobiście,

§17.

Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli stanu Pojazdu i upewniania się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej i bezawaryjnej jazdy.

§18.

Przewożenie Pojazdem zwierząt jest zabronione.

 §19.

Najemca nie ma prawa do oddania przedmiotu najmu w podnajem lub bezpłatne użyczenie jakimkolwiek osobom trzecim.

§20.1.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy.

§20.2.

Najemca odpowiada, jak za działania i zaniechania własne, za wszelkie szkody wyrządzone przez wszystkich uczestników podróży, a także wszystkich innych osób, którym w trakcie trwania Umowy udostępnił Pojazd. Odpowiedzialność obejmuje szkody powstałe zarówno w trakcie poruszania się Pojazdem, jak i też w trakcie jego postoju.

§20.3.

Najemca odpowiada za wszelkie powstałe szkody, chyba że szkody te objęte są ubezpieczeniem Pojazdu, a ubezpieczyciel z tytułu ich powstania wypłaci Wynajmującemu odszkodowanie pokrywające pełną wysokość powstałej szkody.

§21.1.

Wynajmujący oświadcza, że Pojazd jest objęty ubezpieczeniem w zakresie OC, AC i Assistance.

§21.2.

W przypadku naruszenia przez Najemcę warunków ubezpieczenia ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu, a w szczególności za sytuacje, gdy w wyniku nieprzestrzegania OWUN ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania bądź też zmniejsza wypłacane odszkodowanie.

§21.3.

Za szkody komunikacyjne o wartości do 30 000 PLN netto jest odpowiedzialny Najemca. W przypadku gdy Wynajmujący skorzysta z ubezpieczenia AC, Najemca pokryje udział własny w szkodzie w kwocie 30 000 PLN netto.

§22.1.

W przypadku awarii, wypadku, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia Pojazdu, Najemca jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego i Ubezpieczyciela, a także, gdy jest to uzasadnione okolicznościami, policję, a następnie podjąć działania wynikające z OWN lub też poleceń Ubezpieczyciela lub Wynajmującego.

§22.2.

W przypadku zwłoki w poinformowaniu Wynajmującego o okolicznościach wskazanych w §22.1., Najemca zostanie obciążony ewentualnymi kosztami wynikającymi z tej zwłoki.

§22.3.

Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia, w tym również rodzaj i rozmiar szkody. Protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy uczestników zdarzenia, świadków, numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu oraz musi być podpisany przez wszystkich uczestników zdarzenia.

§22.4.

Gdy okoliczności wskazane w §22.1. nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy oraz nie mogą potencjalnie wpłynąć na pogorszenie stanu technicznego Pojazdu, Najemca powinien kontynuować jazdę. W przeciwnej sytuacji ma obowiązek usunąć szkodę w takim stopniu,aby umożliwić dalsze bezpieczne i niepogarszające stanu używanie Pojazdu.

§22.5.

W sytuacji, gdy w wyniku okoliczności wskazanych w §22.1. kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów zakwaterowania i kosztów powrotu do miejsca zamieszkania Najemcy. W sytuacji takiej, Najemcy przysługują uprawnienia z ubezpieczenia Assistance.

§23.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy awaria powstała wskutek wady Pojazdu, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia awarii po dostarczeniu przez Najemcę pełnej dokumentacji jej usunięcia. Warunkiem zwrotu kosztów jest wykazanie przez Najemcę, że awaria powstała wskutek wady Pojazdu. Jeśli w efekcie powstania tej awarii nie jest możliwe używanie Pojazdu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia czynszu najmu za te okres, w którym Najemca nie był w stanie używać Pojazdu.

 §24.

Wykonywanie jakichkolwiek napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego jest bezwzględnie zabronione.

§25.

Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania Pojazdu, w razie gdy Ubezpieczyciel tych szkód nie naprawi.

§26.

Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty, mandaty, kary i grzywny które powstały w związku z używaniem Pojazdu w okresie trwania Umowy, a którymi zostanie obciążony Wynajmujący, chyba, że powstały one z winy Wynajmującego.

§27.

Najemca jest zobowiązany do tankowania Pojazdu na stacjach paliw renomowanych firm i zachowywania potwierdzeń płatności, na wypadek awarii silnika wskutek wadliwego paliwa. W przypadku niedotrzymania tego postanowienia Najemca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia spowodowane złą jakością paliwa.

§28.1.

Dozwolone jest jedynie poruszanie się Pojazdem po terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Najemca ma obowiązek powstrzymać się od jazdy Pojazdem po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

§28.2.

Na pisemny wniosek Najemcy Wynajmujący może wyrazić zgodę na wyjazd Pojazdem poza teren Rzeczpospolitej Polskiej.

§29.1.

Zwrot Pojazdu nastąpi w siedzibie Wynajmującego.

§29.2.

Najemca jest zobowiązany zwrócić Pojazd w takim stanie, w jakim go otrzymał.

§29.3.

Zwrot Pojazdu stwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym, stanowiącym integralną część Umowy.

§29.4.

Pojazd powinien zostać zwrócony wraz z kompletem wydanych dokumentów i kompletem kluczyków oraz z pełnym bakiem paliwa, a także potwierdzeniami płatności za paliwo, z zastrzeżeniem §27 zdanie 2.

§29.5.

W przypadku, gdy bak z paliwem będzie niepełny Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami paliwa w wysokości rynkowej ceny 1 litra paliwa, na dzień zwrotu Pojazdu, powiększonej o 2,- PLN netto za każdy litr paliwa.

§30.

Jeżeli Najemca zwróci Pojazd w terminie wcześniejszym niż wskazany w Umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek części Czynszu z tego tytułu.

§31.1.

Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu w terminie wskazanym w Umowie i nie skontaktuje się w tym terminie z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o podejrzeniu popełnienia przez Najemcę przestępstwa przywłaszczenia mienia. W przypadku takim kaucja przepada na rzecz Wynajmującego.

§31.2.

Zwrot kaucji Najemcy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zwrotu Pojazdu, jednakże nie wcześniej niż po zapłacie przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy.

§31.3.

Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w związku z zawarciem Umowy, w tym również zobowiązań do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania wynikającego z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 32.

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.